Regulamin Sklepu internetowego Rezerwat Przygody

określający zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach przysługujących Konsumentowi.

Spis treści

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Kontakt ze sklepem
§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu
§ 5 Utworzenie konta
§ 6 Zasady składania Zamówienia
§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
§ 8 Wykonanie Umowy sprzedaży
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacja i gwarancja
§ 12 Dane osobowe w Sklepie
§ 13 Postanowienia końcowe
Załącznik – Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 k.c.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://rezerwatprzygody.pl/sklep. 
 12. Sprzedawca –  Wanoga Sp. z o.o., ul. Leśna 31/5, 81-549 Gdynia.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Zakupy – wszelkie działania Klienta zmierzające do Zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zasady korzystania ze sklepu internetowego Rezerwat Przygody oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Sklep Rezerwat Przygody, zwany dalej Sklepem, umieszczony jest pod adresem: http://rezerwatprzygody.pl/sklep.
 4. Administratorem sklepu jest Wanoga Sp. z o.o., ul. Leśna 31/5, 81-549 Gdynia, wpisana do KRS pod numerem 0000946477, posiadająca NIP 5862376355, REGON 520971936.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem http://rezerwatprzygody.pl/sklep/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie: http://rezerwatprzygody.pl/sklep/regulamin, dostępnej również pod linkiem Regulamin w stopce Sklepu.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Usługa – jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Wanoga Sp. z o.o., ul. Leśna 31/5, 81-549 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rezerwatprzygody.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy – 794 620 111.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy – 97 1160 2202 0000 0005 1563 7187, Bank Millennium.
 5. Symbol paczkomatu InPost –  GDY12A, Wzgórze Bernadowo 304, 81-583 Gdynia.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 5. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 8. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 10. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 11. Sklep przyjmuje zamówienia we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni niebędące Dniami roboczymi realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone.
 12. Na końcową, tj. ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składają się:
 • cena za Produkt,
 • koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport i dostarczenie Produktu), jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, tj. w przypadku Produktów fizycznych, będących rzeczą ruchomą. W przypadku Produktu będącego usługą, koszt dostawy nie występuje.

§ 5 Utworzenie konta

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny w Sklepie.
 3. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 4. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia.
  2. Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
  3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (bez zakładania Konta).
 2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie prawidłowych i zgodnych z prawdą danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
  2. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
  3. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  4. Zaakceptować Regulamin sklepu.
  5. Zliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
  6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji dokonanych zakupów jest zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie Formularza Zamówienia.
 4. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. W przypadku Produktów będących Usługą nie występuje dostawa. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, na adres email podany w Formularzu zamówienia.
 2. W przypadku Produktu fizycznego, będącego rzeczą ruchomą, dostawa zamówionego Produktu odbywa się poprzez:
  1. Przesyłkę kurierską InPost pod adres wskazany w Formularzu zamówienia lub
  2. Przesyłkę InPost do paczkomatu wskazanego w Formularzu zamówienia.
 3. W celu opłacenia Zamówienia, Klient może skorzystać z następujących metod:
   1. płatności elektroniczne BlueMedia,
   2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 8 Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Sklep rozpocznie realizację zamówienia po jego opłaceniu przez Zamawiającego.
 3. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku usługi lub dotyczącej treści cyfrowych, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy będącego częścią niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania i powinien być w stanie umożliwiającym jego sprzedaż.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia (Produktem) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (np. prenumerata płatnych odcinków podcastu lub innych treści cyfrowych);
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt spersonalizowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z dostawy Produktu drogą fizyczną, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, wskazanemu przez Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych. Założenie Konta umożliwia dostęp do danych Klienta oraz ich edycji w każdym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie.
 8. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.
 9. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 10. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie i wykorzystywaniem plików cookies, ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204), Ustawy o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sklep ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. Proszę kliknąć na obrazek poniżej, aby pobrać formularz jako pdf. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 

Instagram Rezerwatu

RP_LOGO_PODSTAWOWE_320

Rezerwat Przygody to blog, podcast i kanał na YouTube, stworzone by propagować aktywny, uważny i zdrowy styl życia. 

 

Na stronie dzielę się z Wami własnymi doświadczeniami, ale też przedstawiam opinie innych.

 

Chcesz się ze mną skontaktować? Skorzystaj z kontaktu tutaj.

Przygotowanie do ultramaratonu

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera.
Wiadomości wysyłamy nie częściej niż raz na kilka tygodni.
W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia lub wypisać się.

©2020-2023 Piotr Wierzbowski & Rezerwat Przygody

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu używane są jedynie niezbędne do działania pliki „cookies”. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron Sklepu Rezerwat Przygody. Akceptuję Dowiedz się więcej

Zobacz dostępne kupony